Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. Maciej Grot Sp. zo.o. z siedzibą: ul. Naftowa 17, 41-200 Sosnowiec.

Jakie dane przetwarzamy?

P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe,
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, realizacji zamówienia i wystawienia faktury.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją zamówienia, usługi lub umowy,
  • zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o.,
  • realizacji zamówienia lub usługi, którą zawarli Państwo z P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o.,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku,
  • w celach marketingowych produktów i usług P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o.,
  • zawarcia i wykonania umowy z P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o., realizacja usługi lub zamówienia,
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury),
  • prawnie uzasadniony interes P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy, realizacji usługi lub zamówienia z P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz niestanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i niewyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane poniżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. jest legalne.

Jak skontaktować się z nami w sprawie Twoich danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 293 44 85-7 lub e-mailowo pod adresem sp.zoo@pphu-mgrot.pl.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest w zależności od wykonywanych czynności.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do „Państwa trzeciego” (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o.?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np.profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.